Privacy en veiligheid optimaal gewaarborgd

Momento en de nieuwe privacywetgeving.
Vanaf 25 mei 2018 wordt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (
AVG) van kracht. Deze vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De diensten die Momento levert aan leerkrachten en de persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt, vallen ook onder de nieuwe regelgeving. In plaats van de huidige Bewerkersovereenkomst (zie onder) hanteert Momento vanaf mei 2018 een Verwerkersovereenkomst, inclusief een nieuwe Privacybijsluiter en de nieuwe Beveiligingsbijlage. Als uitgangspunt voor deze documenten neemt Momento 1-op-1 de modelovereenkomsten over, die onlangs door o.m. de PO-Raad, Kennisnet en de GEU zijn vastgesteld in het kader van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0. Heutink Primair Onderwijs, de rechtspersoon waaronder Momento valt, heeft eerder het Privacyconvenant ondertekend. Dat betekent dat 'automatisch' daarmee ook versie 3.0 is ondertekend. In april 2018 volgt hierover meer informatie op deze pagina en zullen deze documenten ook downloadbaar zijn.Tot dat moment, geldt m.b.t. privacy voor Momento het volgende:


Momento en haar partners stellen de hoogste eisen aan veiligheid van persoonsgegevens. Voordat het Momento dashboard is opengesteld, is de technische veiligheid gevalideerd door een gerenommeerd testbedrijf. Medewerkers van schoolleveranciers en uitgeverijen hebben op geen enkele manier toegang tot het dashboard en de resultaten van scholen. 

Net als alle individuele partners heeft ook Momento een Product- en dienstenovereenkomst, een Bewerkersovereenkomst die daar onderdeel van uitmaakt en een Privacyverklaring. Deze documenten zijn volledig opgesteld conform het Privacy Convenant Onderwijs dat omarmd is door onder meer de PO-Raad, de GEU, KBb-e en de VDOD. In de overeenkomst is exact beschreven welke persoonsgegevens Momento 'verwerkt' en met welk doel.

In de Privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Momento.

Bewerkersovereenkomst accepteren.
Om Momento Dashboard te kunnen gebruiken, moet de ICT-coördinator bij het voor de eerste keer starten van de applicatie de Bewerkersovereenkomst accepteren. Als deze daartoe namens het Bestuur is gemandateerd, kan dat simpel door het plaatsen van een 'vinkje' voor akkoord. Besturen die willen dat er niets geaccordeerd wordt voor op bestuursniveau een Bewerkersovereenkomst is ondertekend, kunnen dit ook eenvoudig regelen.

Is een Bewerkersovereenkomst op Bestuursniveau gewenst?
Volg dan de volgende stappen:
1. Vul in dit tekenblad de gegevens van het schoolbestuur in.
2. Vul in dit scholenoverzicht de gegevens in van de scholen van dit bestuur.
3. Lees dit PDF. Dit is de feitelijke Product- en dienstenovereenkomst/privacy-bijsluiter.
    Bij een papieren Bewerkersovereenkomst, komt deze als bijlage bij het tekenblad en het scholenoverzicht.
4. Mail het ingevulde tekenblad en scholenoverzicht in Word-format naar info@momento.nl

Binnen een week ontvangt het bestuur de papieren Bewerkersovereenkomst per post. In tweevoud, ondertekend en met retourenvelop. Een van de sets dient, ondertekend door het schoolbestuur, terug gestuurd te worden. Dat kan per post of via mail, gescand document, aan info@momento.nl

Bent u bestuurder of bovenschools ICT-coördinator? Vergeet dan niet na het tekenen van de overeenkomst aan alle ICT-coördinatoren van uw scholen te melden dat zij alsnog het vinkje voor akkoord plaatsen in Momento.
Vanaf dat moment kunnen de leerkrachten gebruik maken van het gratis Dashboard.

Vragen? Mail help@momento.nl